Kennis maken of een vrijblijvende offerte aanvragen? Bel 038 - 460 77 77 of mail naar info@beststand.nl

Algemene voorwaarden

BeST STAND projecten in standbouw gevestigd en kantoorhoudend te Zwolle, Nederland. (KVK Zwolle nr.: 05076011)

Artikel 1: Toepasselijkheid.
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen BeST STAND projecten in standbouw, hierna te noemen BeST STAND enerzijds en haar wederpartij/koper anderzijds. BeST STAND projecten in standbouw zal deze voorwaarden aan al haar bestendige relaties ter hand stellen en van deze toepasselijkheid melding maken.
1.2 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met die van enige opdrachtgever c.q derde prevaleren de voorwaarden van BeST STAND.
Artikel 2: Aanbieding.
2.1 Ieder aanbod van BeST STAND is vrijblijvend; zij is geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.
2.2 De in aanbiedingen, prijslijsten en andere documentatie voorkomende gegevens, zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewichtsopnames zijn voor BeST STAND niet bindend.
2.3 Geringe in de handel gebruikelijkerwijs toelaatbaar geoordeelde of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, afwerking, maat en gewicht worden voorbehouden.
Artikel 3: Prijs.
3.1 Iedere vermelde prijs geldt af Zwolle, Nederland, inclusief verpakking, exclusief omzetbelasting, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.2 Indien na de datum van het tot stand komen van de overeenkomst een of meer der kostprijs bepalende factoren een verhoging ondergaat - ook al geschiedt dit in gevolg voorzienbare omstandigheden - is BeST STAND gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.
Artikel 4: Levering.
4.1 Verkoop/levering geschiedt behoudens anders luidend beding voetstoots en geeft de koper derhalve geen aanspraak jegens BeST STAND uit hoofde van dwaling/non conformiteit.
4.2 Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, af magazijn Zwolle.
Artikel 5: Levertijd.
5.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige levering dient de koper BeST STAND schriftelijk in gebreke te stellen. Het is BeST STAND toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is BeST STAND bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud.
6.1 De door BeST STAND geleverde zaken blijven het eigendom van BeST STAND totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met BeST STAND gesloten overeenkomsten is nagekomen: betaling van de koopsom met betrekking tot de geleverde / te leveren artikelen en diensten. Voldoening van de vordering wegens niet-nakoming door de koper.
6.2 Door BeST STAND afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De koper is niet bevoegd het geleverde te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
6.3 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is BeST STAND gerechtigd de goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derde, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te (doen) verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
6.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht BeST STAND hiervan zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
6.5 De koper verplicht zich op eerste verzoek van BeST STAND: alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan BeST STAND op de manier zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.
de vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door BeST STAND geleverde zaken te verpanden aan BeST STAND op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken aan het eigendom van BeST STAND;
op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die BeST STAND te bescherming van eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
Artikel 7: Gebreken.
7.1 De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. De koper dient na te gaan of de juiste zaken zijn geleverd of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen en/of de afgeleverde zaken voldoen aan een overeengekomen kwaliteit. BeST STAND staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen zelfs niet indien het doel aan BeST STAND is kenbaar gemaakt, tenzij zulks uitdrukkelijk door BeST STAND bij de koop is overeengekomen. BeST STAND geeft geen garantie voor technische adviezen en ondersteuning.
7.2 Zichtbare gebreken of tekorten dient de koper binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan BeST STAND te melden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens BeST STAND terzake van die gebreken of tekortkomingen vervalt.
7.3 Niet zichtbare gebreken of tekortkomingen dient de koper binnen 8 dagen na constatering schriftelijk aan BeST STAND te melden doch niet later dan 1 jaar na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens BeST STAND terzake van bedoelde gebreken of tekortkomingen vervalt. De koper dient aan te tonen dat het gebrek of de tekortkoming uitsluitend of overwegend is opgetreden als direct gevolg van materiaal en/of fabricagefouten.
7.4 Indien BeST STAND aansprakelijkheid voor gebreken of tekortkomingen erkent is zij gerechtigd ter harre keuze de zaken te herstellen of in ruil voor de geleverde zaken nieuwe te leveren. Kosten voor montage en demontage zijn voor rekening van de koper.
7.5 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, afwerking, maat en gewicht kunnen geen grond voor reclame en garantie opleveren.
7.6 Koper heeft geen aanspraak op garantie wegens gebreken die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, verkeerde behandeling of andere omstandigheden buiten controle van BeST STAND.
7.7 Gedurende de tijd dat de koper in gebreke is met de uitvoering van diens contractuele verplichtingen jegens BeST STAND is iedere aanspraak op garantie opgeschort.
7.8 Voldoening aan deze garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij schade het gevolg is van grove schuld aan de zijde van BeST STAND. Indien BeST STAND desondanks tot vergoeding van schade gehouden wordt geacht, zal deze schade geacht worden ten hoogste gelijk te zijn aan de factuurprijs van het gebrekkige deel dat de schade heeft veroorzaakt.
Artikel 8: Betaling.
8.1 Betaling door koper dient te geschieden zonder korting binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag ten gunste van BeST STAND. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de koper in verzuim. De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd van de wettelijke rente plus twee. Betalingscondities ten behoeve van te leveren stands zijn: 50% bij opdracht, 50% + restbedrag bij opbouw, voor aanvang beurs. Rest kunnen bijkomende kosten zijn door koper besteld. Restfacturen van opdrachten na het versturen van de opdrachtfactuur dienen per omgaande te worden voldaan.
8.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper, daaronder begrepen aanvragen daartoe ten laste van of door de koper, zullen verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
8.3 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een recentere factuur.
8.4 De koper is niet bevoegd de betalingsverplichtingen op te schorten. Verrekening met een vordering welke de koper meent te hebben op BeST STAND is uitgesloten.
Artikel 9: Incassokosten.
9.1 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper verschuldigd:
over de eerste € 3.000,- 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8%
over het meerdere tot € 60.000,- 5%
over het meerdere 3%
Indien BeST STAND aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9.2 De koper is jegens BeST STAND de door haar gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien BeST STAND en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in ongelijk wordt gesteld.
Artikel 10: Overmacht.
10.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan BeST STAND zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen:
situaties, die verband houden met het weer of weersinvloeden;
stakingen in andere bedrijven dan die van BeST STAND alsmede wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van BeST STAND;
een algemeen gebrek aan hetgeen voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie noodzakelijk is;
niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan BeST STAND afhankelijk is, en algemene vervoersproblemen.
10.2 BeST STAND heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BeST STAND haar verbintenis had moeten nakomen.
10.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van BeST STAND opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BeST STAND niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.4 Indien BeST STAND bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 11: Geschilbeslechting.
11.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en BeST STAND, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Zwolle. BeST STAND blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasbare internationale verdrag bevoegde rechter.
Artikel 12: Toepasselijk recht.
12.1 Op elke overeenkomst tussen BeST STAND en koper is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Niet van toepassing en uitdrukkelijk uitgesloten is het Verdrag der Verenigde Naties, inzake in internationale koopovereenkomst betreft de roerende zaken (GISG)
Artikel 13: Wijziging van de voorwaarden.
13.1 BeST STAND is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. BeST STAND zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Is getekend Bakker en STamhuis projecten in STANDbouw